Provozní řád ENDORFIN fitness

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem ENDORFIN fitness (provozovna: Dukelská brána 4361/5) IČO : 76383687 a jeho zákazníky, kteří využívají služeb fitka.

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku zákazníkem zakoupená služba z nabídky ENDORFIN fitness  úhradou vstupného. (Forma úhrady vstupného, je obsažená v článku V.)

I. Základní informace :

1.    Místo a otevírací doba ENDORFIN fitness: Dukelská brána 4361/5

Pondělí: 7:00-11:00 18:00-20:00

Úterý: 10:00-11:00 18:00-20:00

Středa: 8:00-11:00 18:00-20:00

Čtvrtek: 10:00-11:00 18:00-20:00

Pátek: 8:00-11:00 18:00-20:00

Sobota: ZAVŘENO

Neděle: 18:00-20:00


Návštěvníci FITKA jsou povinni ukončit sportovní činnosti nejpozději 15min před ukončení provozní doby FITKA a opustit prostory do konce provozní doby FITKA.

2.    Nabídka služeb fitness


II. Užívání ENDORFIN fitness

Návštěvník má právo užívat zařízení Fitko a využívat jeho služby s podmínkou zakoupení vstupného z nabídky uvedených v druhém odstavci provozního řádu. Návštěvník není povinen uhradit řádné vstupné v případě nákupu zboží z nabídky fitka. Osoby mladší 15let mohou využívat služby fitka pouze v doprovodu rodičů. Za osoby mladší 15let přebírá odpovědnost provozovatel (instruktor) vstupem do tělocvičny. Po ukončení hodiny předá instruktor zpět rodičům či zákonnému zástupci osoby mladší 15let. Osoby mladších 15let se nesmí bez dozoru odpovědné osoby pohybovat v prostorách posilovny a kardio zóny. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené pohybem těchto osob.  


III. Přerušení služeb fitka z důvodů porušení podmínek

Do ENDORFIN fitness je zakázáno vstupu osobám :

Zaměstnanci ENDORFIN fitness jsou pověřeni provozovatelem zajistit klidné a nerušené podmínky všem návštěvníkům ENDORFIN fitness, kteří neporušují užívání fitka. V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší pravidla jsou zaměstnanci povinni vyzvat návštěvníka aby opustil prostory ENDORFIN fitness bez náhrady za vstupné. Pokud tak neučiní, bude z prostorů ENDORFIN fitness vyveden.  


VI. Povinnosti a zákazy


V. Platební podmínky

Fitko, nabízí návštěvníkům několik forem úhrady za nabízené služby a produkty. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat. Vklady za nevyužité služby z depozitů v době jejich platnosti se nevracejí. V případě propadnutí platnosti jednotlivých vstupů, se platnost již neprodlužuje.

 

Platba za služby a zboží jsou možné formou :


VI. Odpovědnost provozovatele

Za škodu na vnesených nebo odložených věcech odpovídá provozovatel ENDORFIN fitness za podmínek, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do šatnové skříňky a ta byla řádně uzamčena zámkem.

Šatnová skříňka není určena k odkládání klenotů, peněz, mobilních telefonů, notebooků a dalších cenností. Všechny tyto uvedené cennosti je návštěvník povinen odložit do prostor recepce, kde je určené místo pro jejich střežení. V případě, že návštěvník ENDORFIN fitness tak neučiní, neodpovídá provozovatel za vzniklou škodu a to ztrátou nebo odcizením výše uvedených cenností.  

Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo náhrady škody zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu z ENDORFIN fitness.


VII. Ostatní ustanovení

Provozní řád nabývá účinností dnem jeho zveřejnění v prostorách ENDORFIN fitness.  

Tento provozní řád ENDORFIN fitness je platný a účinný ode dne  1. 9. 2020   

P r o v o z o v a t e l


ENDORFIN fitness

----------------------------

* Ef=ENDORFIN fitness